Funktionärer

Scoutkåren har många olika funktionärer. Nedan följer en beskrivning av de olika funktionärerna och deras olika uppdrag.

Styrelse

Ordförande

Ordföranden, eller kårchefen, är den som leder kårstyrelsens arbete och är kårens främsta ansikte utåt – mot andra föreningar, kommun, region, myndigheter och media.

Vice ordförande

Har i princip samma ansvar som ordföranden och ska vara beredd att ta över som ordförande om ordföranden inte har möjlighet att göra det som ingår i uppdraget. Vice ordförande ansvarar också för att scoutkåren har olika typer av tillstånd som behövs för verksamheten och är ansvarig för eventuella lotterier.

Sekreterare

Sekreteraren är scoutkårens administrativa centrum. Sekreteraren har hand om det mesta av styrelsens handlingar och protokoll, sköter medlemsregistret och sköter scoutkårens arkivering av viktiga handlingar.

Kassör

En ordnad ekonomi är jätteviktigt för scoutkårens verksamhet. Det är kassören som håller koll på att vi hanterar våra pengar på ett bra sätt, sköter bokföring och betalar både räkningar och ersättning till ledare och funktionärer som gjort utlägg för verksamheten. Kassören ansvarar också för scoutkårens försäkringar, bidragsansökningar och upprättar ekonomiska rapporter till styrelsen och årsmötet.

Kårledarna

Kårledarna är de som ansvarar för att avdelningarnas arbete fungerar som de ska, att det finns ledare på alla avdelningar, att ledarna får ledarutbildningar, att verksamheten följer scoutings program och scoutkårens terminsöversikt. De ansvarar också för att kårläger arrangeras och att scoutkåren kommer med på större och internationella läger med jämna mellanrum. Även ansvaret för ett löpande utveckling inom verksamheten och den långsiktiga planeringen ligger på kårledarna.

Informationsansvarig

Informationsansvarig ansvarar för att ha ett strategiskt grepp om scoutkårens information, att sprida information om scoutkåren och dess verksamhet.

Styrelseledamot

Ledamöterna i scoutkårens styrelse ansvarar för att verksamheten i scoutkåren följer Scoutings värderingar och målsättningar, att verksamheten följer gällande lagar och regelverk, att scoutkårens ekonomi och administration sköts på ett bra sätt och att fatta alla beslut som behövs för att leda scoutkårens verksamhet framåt. Inom styrelsen delas det mer detaljerade ansvaret för olika delar av styrelsens uppgifter ut mellan styrelsens ledamöter.

Utanför styrelsen

Ansvariga ledare

På varje avdelning finns en ledare som ansvarar för avdelningens verksamhet, dess planering, administration, ekonomiska rapportering och information till ledare, scouter, föräldrar och kårledare.

Ledare

Vid sidan av ansvarig ledare finns en eller flera ledare på varje avdelning. Dessa är med och planerar och genomför avdelningens verksamhet samt hjälper ansvarig ledare med övriga uppgifter.

Materielförvaltare

I scoutkårens materielgrupp ingår materielförvaltarna som ansvarar för att hålla ordning på all vår utrustning; att den är i bra och funktionsdugligt skick, ligger på rätt platser i förråden, att ny materiel köps in vid behov och att den materiel som avdelningarna använder återlämnas.

Internationellt ombud

Det internationella ombudet ansvarar för att informera avdelningarna och övriga scoutkåren om möjligheter till internationella läger och samarbeten samt att uppmana scouter att delta på internationella läger som världsjamboreer, rovermoot och liknande.

Loppisgeneral

Uthyrare av scoutgård

Nyckelansvarig