Årsmötet 2018

Onsdagen den 21 mars hölls Årsmöte i Veberöds Scoutkår.

På mötet närvarade 31 personer, varav samtliga med rösträtt. Som ordförande för mötet valdes Silje Martinsen, som genomförde arbetet med bravur. Styrelsen sekreterare Hanna Wernbro valdes som sekreterare för årsmötet.

Årsmötet gick igenom styrelsens dokument, dvs verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, revisionsberättelse samt beslut om underskott-överskott. Samtliga godkändes utan större kommentarer, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet avseende 2017 års förvaltning.

De som valdes in i styrelsen var; Åse Larsson vice ordförande, Albin Askman Junhede kassör, Thomas Bruno informationsansvarig, Mette Martinsen ledamot, Katarina Davidsson ledamot samt Isabelle Bryde suppleant. De som valdes till valberedning var, David Wernbro, Stefan Fernryd, Mikael Knutsson samt Josefin Bengtsson – omval för samtliga.

Till stödföreningens styrelse, till vilken scoutkåren utser några styrelseledamöter, valdes Ted Lundgren, även här omval.

Som revisorer omvaldes Martin Walter och Klas-Göran Björk.

Årsmötet fastställde att antalet kårledare är 3 st, varav samtliga sitter kvar, dvs Thomas Bruno, David Wernbro och Therese Björk Gardell. David och Therese är de som är ledamöter i styrelsen. Även på posten materielförvaltare valdes samtliga till omval, vilket innebär att Kenth Åkesson, Sivert Gardell och Mikael Knutsson sitter kvar på sina poster.

Pernilla Bruno, ordförande i Veberöds Scoutkår, delade ut en arbetsbeskrivning för samtliga som valdes till olika poster inom styrelse, valberedning, kårledare samt stödförening. Och alla ombads att på detta vis förvalta sin nya uppgift.

Tobias Carlsson, Anna Bernkull och Emma Holgersson tackades av för deras arbete i styrelsen med var sin blomma och önskades välkomna åter. Även Mette Martinsen tackades av som kårledare och välkomnades in i styrelsen på en vanlig ledamotspost.

Tom Martinsen rapporterade kort från stödföreningen att deras årsmöte kommer att hållas den 12 april kl 19.00 där blanda annat planeringen av ombyggnad av köket på scoutgården kommer att diskuteras.

Efter mötets avslutande serverades hembakt kaka samt kaffe/the och saft, och ljudnivån höjdes i salen.

Undertecknad vill tacka för ett trevligt möte och hoppas att få se ännu fler intresserade nästa år.

Tack för ordet!
Åse Larsson, Nybliven vice ordförande